افعال بی قاعده در زبان انگلیسی

Very best Dating Software For 2020
28 جولای, 2020
Aiming to format your paper in Chicago type and never totally sure where by to start?
12 آگوست, 2020

افعال بی قاعده در زبان انگلیسی

افعال بی قاعده افعالی هستند که شکل گذشته و سوم آنها ed نمی‌گیرد. یعنی شکل گذشته و سوم آنها در بیشتر مواقع با فعل تفاوت دارد. به همین دلیل به آنها افعال بی قاعده میگوییم و باید آنها را حفظ کرد.

انواع افعال بی قاعده

این افعال در زبان انگلیسی اساسا سه نوع هستند:

نوع اول: افعال بی قاعده ای که سه شکل آنها یکسان است. برای مثال:

cut (بریدن) → cut → cut
put (قرار دادن) → put → put
read (خواندن) → read → read


نوع دوم: فعل های بی قاعده ای که دو قسمت آنها یکسان است. مانند:

sit (نشستن) → sat → sat
run (دویدن) → ran → run
say (گفتن) → said → said


نوع سوم: فعل های بی قاعده ای که سه شکل متفاوت دارند. مثال:

drink (نوشیدن) → drank → drunk
sing (آواز خواندن) → sang → sung
write (نوشتن) → wrote → written


لیست افعال بی قاعده پرکاربرد

در جدول زیر پر کاربردترین افعال بی قاعده را مشاهده میکنید.

نکته مهم: برخی از فعل ها هم بصورت بی قاعده و هم بصورت افعال با قاعده به کار میروند. یعنی هم ed میگیرند و هم شکل آنها تغییر میکند. این افعال در جدول زیر با رنگ آبی مشخص شده اند.

معنی قسمت سوم قسمت دوم فعل
بلند شدن arisen arose arise
بیدار کردن / شدن awoken awoke awake
بودن been was / were be
حمل کردن / تحمل کردن born(e) bore bear
زدن beaten beat beat
شدن become became become
شروع کردن begun began begin
خم کردن / شدن bent bent bend
شزط بستن bet bet bet
به هم بستن bound bound bind
گاز گرفتن bitten bit bite
خونریزی کردن bled bled bleed
وزیدن blown blew blow
شکستن broken broke break
پرورش دادن bred bred breed
آوردن brought brought bring
پخش کردن broadcast broadcast broadcast
ساختن built built build
سوزاندن burnt / burned burnt / burned burn
منفجر شدن burst burst burst
خریدن bought bought buy
گرفتن caught caught catch
انتخاب کردن chosen chose choose
چسبیدن clung clung cling
آمدن come came come
قیمت داشتن cost cost cost
خزیدن crept crept creep
بریدن cut cut cut
داد و ستد داشتن dealt dealt deal
کندن dug dug dig
انجام دادن done did do
نقاشی کردن drawn drew draw
خواب دیدن dreamt / dreamed dreamt / dreamed dream
نوشیدن drunk drank drink
رانندگی کردن driven drove drive
خوردن eaten ate eat
افتادن fallen fell fall
غذا دادن fed fed feed
احساس کردن felt felt feel
جنگیدن fought fought fight
پیدا کردن found found find
پرواز کردن flown flew fly
ممنوع کردن forbidden forbade forbid
فراموش کردن forgotten forgot forget
بخشیدن forgiven forgave forgive
منجمد کردن / یخ زدن frozen froze freeze
تهیه کردن / شدن gotten got get
دادن given gave give
رفتن gone went go
خرد کردن ground ground grind
رشد کردن / پرورش دادن grown grew grow
آویزان کردن hung hung hang
داشتن had had have
شنیدن heard heard hear
مخفی کردن hidden hid hide
زدن hit hit hit
نگه داشتن / برگزار کردن held held hold
صدمه زدن hurt hurt hurt
نگهداری کردن kept kept keep
زانو زدن knelt knelt kneel
دانستن / شناختن known knew know
قرار دادن laid laid lay
راهنمایی کردن led led lead
تکیه دادن / خم شدن leant / leaned leant / leaned lean
یاد گرفتن learnt / learned learnt / learned learn
ترک کردن left left leave
قرض دادن lent lent lend
دراز کشیدن lain lay lie (in bed)
دروغ گفتن lied lied lie
روشن کردن lit / lighted lit / lighted light
از دست دادن lost lost lose
درست کردن / مجبور کردن made made make
ممکن بودن might may
معنی دادن meant meant mean
ملاقات کردن met met meet
چیدن mown / moved mowed mow
چیره شدن overtaken owertooke overtake
پرداخت کردن paid paid pay
قرار دادن put put put
خواندن read read read
راندن ridden rode ride
زنگ زدن rung rang ring
بالا رفتن / طلوع کردن risen rose rise
دویدن run ran run
اره کردن sawn / sawed sawed saw
گفتن said said say
دیدن seen saw see
فروختن sold sold sell
فرستادن sent sent send
تنظیم کردن / غروب کردن set set set
دوختن sewn / sewed sewed sew
لرزاندن / لرزیدن shaken shook shake
بیرون ریختن shed shed shed
درخشیدن shone shone shine
شلیک کردن shot shot shoot
نمایش دادن shown showed show
کوچک شدن shrunk shrank shrink
بستن shut shut shut
آواز خواندن sung sang sing
غرق شدن sunk sank sink
نشستن sat sat sit
خوابیدن slept slept sleep
سُر خودن slid slid slide
بوییدن smelt smelt smell
بذر افشانی کردن sown / sowed sowed sow
صحبت کردن spoken spoke speak
هجی کردن spelt / spelled spelt / spelled spell
خرج کردن / گذراندن spent spent spend
افشا کردن spilt / spilled spilt / spilled spill
تُف کردن spat spat spit
گستردن/پخش شدن spread spread spread
ایستادن stood stood stand
دزدیدن stolen stole steal
چسباندن / چسبیدن stuck stuck stick
نیش زدن stung stung sting
بوی بد دادن stunk stank stink
ضربه زدن struck struck strike
قسم خوردن sworn swore swear
جارو کردن swept swept sweep
باد کردن / متورم شدن swollen / swelled swelled swell
شنا کردن swum swam swim
تاب خوردن swung swung swing
گرفتن taken took take
درس دادن taught taught teach
پاره کردن torn tore tear
گفتن told told tell
فکر کردن thought thought think
پرتاب کردن thrown threw throw
فهمیدن understood understood understand
بیدار کردن waken woke wake
پوشیدن worn wore wear
گریه کردن wept wept weep
برنده شدن won won win
کوک کردن / شدن wound wound wind
نوشتن written wrote write

دیدگاهتان را بنویسید