C Level

اگر شما موفق به گذراندن آزمون های سطح B و A شدید میتوانید در آزمون سطح C شرکت نمایید و با کسب نمره قبولی (85) وارد سطح بعد شوید و در غیر اینصورت سطح شما برابر است با B.