تعیین سطح

اگر شما از آزمون سطح A نمره 85 (نمره قبولی) را کسب نمایید میتوانید وارد سطوح بعدی شوید و آزمون ها را سطح به سطح پشت سر بگذارید. اگر نتوانید نمره قبولی را در آزمونی کسب نماییید سطح شما